Steden: Amsterdam | Utrecht

Amsterdam

Van uit jullie zal er een licht uitgaan, een stralend licht dat Europa zal beschijnen. Mijn plan met Amsterdam is,  dat Ik het wil oprichten uit elke duistere plaats. Ik wil Amsterdam genezen van haar onreinheid.


Door alle straten van Oost naar west en van noord naar zuid, wil Ik Mijn licht laten schijnen. In Mijn Koninkrijk is ruimte voor elke bevolkingsgroep, waar je ook weg komt, welke huidskleur je ook hebt, je bent welkom bij Mij. Ik roep en verhef Mijn stem om je te verootmoedigen voor Mij, Amsterdam, want Ik ben een vergevend God die wil vergeven wat in het verleden is gebeurd, maar ook wat in het heden gebeurt. Amsterdam, als je je knieën buigt voor Mij, dan zal je bekend staan als de stad waar Mijn glorie zichtbaar zal zijn, waar het veilig is en waar onreinheid plaats maakt voor Mijn heiligheid.

Eerst zal Mijn kerk deze weg van verootmoediging gaan, van heiliging en reiniging, zodat Ik Mijn glorie door jullie heen, zichtbaar ga maken, als nooit te voren, Mijn licht feller gaat schijnen door Mijn kinderen heen, ik Mijn kracht kan openbaren in de straten van Amsterdam, zoals in de dagen van Handelingen.

 

Mag Ik werkelijk jullie God zijn, jullie Vader? Mag Ik het daadwerkelijk voor het zeggen hebben in jouw leven? Ben je bereid alles aan Mij te geven en te gaan, daar waar Ik jou zend in de naam van de Heer Jezus Christus? Dan zal Amsterdam tot leven komen en Mijn getuigenis zal overal gehoord worden, dan zullen velen tot geloof komen en Mijn Heilige Geest zal jullie vervullen met grote kracht en vrijmoedigheid.

 

16.07.23

The light will shine out of you, a bright light that will enlighten Europe. The plan I have with Amsterdam is that I will raise it up out of the darkness. I will heal Amsterdam from her impurity.

 

I want to shine my light through all the streets directed to the east, west, north and south. In my Kingdom there is room for every people, wherever you’re from, what skin color you have, you are welcome in My presence. I cry out with My voice to humble you before Me, Amsterdam, because I am a forgiving God Who wants to forgive the things that happened in the past and also the things that are happening now. Amsterdam, if you bow your knees before Me, you will be known as a city where My glory will be visible, where it will be safe and where impurity will make place for My holiness. 

 

My Church will go through humility, holiness and cleansing first, that way I can make My glory visible through you, as never before. My light will shine brighter through My children, so I can reveal My power in the streets of Amsterdam, just like in the days of Acts. 

 

Can I really be your God, your Father? May I really be the One Who has the final say in your lives?

 

Are you willing to surrender it all to Me and to go to the places where I send you in the Name of the Lord Jesus Christ?

 

If you are willing to do that, Amsterdam will come to life and My testimony will be heard everywhere. Many will come to faith and My Holy Spirit will fill you with great strength and boldness.

16.07.23

Utrecht

Ik noem jullie de stad van verbinding, waar heel veel lijnen en mensen samenkomen om elkaar te ontmoeten. Zoals de Domtoren gerenoveerd wordt, zo ben Ik ook bezig geweest en is dit proces nog steeds gaande om Mijn gemeente vernieuwing te brengen. Een verandering van denken, want Ik wil dat jullie zichtbaar zijn voor de stad, dat jullie door de Heilige Geest midden in de stad staan om verandering te brengen voor de jeugd het het bestuur. Nieuwe ideeën! Jullie nemen de leiding en het initiatief!

Utrecht als een centrale rol innemen als het gaat om ontmoeten van christenen uit het hele land maar ook in deze oogsttijd waar velen tot geloof zullen komen. Wees vervuld van Mij als jullie Vader, meer en meer. Wees vervuld met de heilige Geest opnieuw en opnieuw. Strek u uit naar profetie om Mijn stem te horen, woorden van leven en richting. 

Utrecht stad van verbinding en ontmoeting.

 

22.04.23