Zonen

Zonen
 
 
Op een bankje in een park zit een man,hij heet Peter. Om hem heen liggen
de scherven van zijn leven. Zijn huwelijk dat is gestrand, de moeizame relatie die hij heeft
met zijn kinderen, en zo meer van die scherven. Peter denkt na over hoe het allemaal
zover heeft kunnen komen en hoe het nu verder moet. Plotseling komt er
iemand naast hem zitten, het lijkt wel of er licht van hem af straalt. Peter schrikt op
uit zijn overpeinzing en kijkt hem aan. De man naast hem glimlacht naar hem en zegt:
" U vindt het toch niet erg dat ik even bij u kom zitten?" "Nee hoor" zegt de man.
"Ik zag u hier zo zitten en als u het goed vind zou ik u iets willen vertellen" Peter kijkt
bedenkelijk, maar knikt dan instemmend. "Ik zie om u heen allemaal scherven liggen"
begint de man te vertellen "scherven van uw leven, uw vrouw is niet meer bij u, en u heeft ook
nauwelijks nog contact met uw kinderen."  "Hoe weet u dat? vraagt Peter verbaasd"
" Ik ben een engel gezonden door God om u een boodschap te vertellen."
" Ja hoor een engel dat zal wel" "Hoe zou Ik anders weten wat in u om gaat?" zegt de engel.
"Dat is waar" zegt Peter nauwelijks nog bekomen van zijn verbazing.
"Wat heeft u mij dan te vertellen?" De engel gaat verder met zijn verhaal:
"God de Vader wil tegen u zeggen dat Hij van u houdt, dat Hij uw scherven ziet en u de hand reikt om samen met u aan herstel te werken. Om als het ware de scherven als puzzelstukjes weer aan elkaar te lijmen"
"Hoe zal dat dan moeten, alles is stuk zegt Peter."
"God de Vader vraagt van u in Hem te geloven dat Hij u een nieuwe toekomst kan geven.
Dat Hij alle gebeurtenissen en fouten van de afgelopen jaren u wilt vergeven.
God de Vader wil deze gebeurtenissen dan laten meewerken ten goede.
Als lessen voor de toekomst  voor u zelf, maar ook voor anderen, naast wie u weer kunt gaan zitten om ze te helpen."Peter kijkt met ongeloof naar de engel en zegt:"Maar dat heb ik helemaal niet verdiend."
"Zoveel houdt God de Vader nu van u dat u opnieuw mag beginnen,Hij wil u een nieuw leven, een hoopvolle toekomst geven." "zegt de engel tot slot.
"Dan is de engel weg en zit Peter weer alleen op de bank in het park.
Hij kan het nauwelijks geloven, was dit echt?
Hij staat op en loopt zijn toekomst tegemoet.
 
Kan jij nog geloven in de toekomst die Ik je wil geven?
 
Kan jij nog geloven in de beloftes die Ik aan jou heb gegeven?
 
Kan jij nog geloven dat Ik van je houdt, ook al zit jij op dat bankje met jouw scherven om je heen?
 
Kan jij geloven dat Ik je wil vergeven? Wordt het niet tijd deze vergeving voor jou totaal te aanvaarden tot diep in je wezen? Een vergeving die vloeit van uit Mijn hart, en elke dag jou vrij wil zetten van elke schuld en jou instaat stelt anderen te vergeven.
 
Het is tijd zonen om op te staan in de plaats die Ik jullie heb gegeven.
 
Het is tijd op te staan in jullie gezinnen als vaders en echtgenoten die vol liefde om hun vrouw en kinderen heen staan. Zonen die bereid zijn hun gezin te dienen, en de minste te willen zijn. Zonen die opstaan tegen elke bedreiging van hun gezinnen. Zonen die alles in gebed brengen. Zonen die durven dienend leiding te geven en hun verantwoordelijkheid nemen.  Zonen die vergeving vragen als ze fouten maken. Zonen die hun tijd goed indelen om genoeg tijd met hun gezin door te kunnen brengen. Zonen die vaders durven te zijn, en plezier maken met hun kinderen, hen meenemen in hun levens, en altijd te benaderen zijn voor hun kinderen.  Zonen die knokken voor hun huwelijk als dat nodig is,  er alles aan proberen te doen, zover het van hen afhangt, hun huwelijk goed te houden en te vernieuwen.
Zoon bemin je vrouw, zij is het kostbaarste wat Ik jou gegeven heb. Zij is de weerspiegeling van Jezus en de bruid, waarin zij de bruid mag weerspiegelen, stralend, gereinigd, en zo mooi als parels, als gouden diamanten.
Laat haar weten dat je van haar houd, zeg het haar als je weg gaat en als je weer terug komt.
Vertel haar wie ze voor je is en hoe mooi je haar vind. Neem haar liefde niet als iets vanzelfsprekend aan, maar aanvaard het als het mooiste geschenk wat ze jou ken en mag geven. Als je intiem met haar bent weet dan dat er geen diepere eenheid tussen mensen bestaat, waar twee een vlees zijn. Waar twee geesten, twee zielen en twee lichamen samensmelten tot de mogelijkheid om vanuit jullie gezamenlijke DNA nieuw leven voort te brengen.
Zij is Mijn dochter die Ik naar jou heb toegebracht, jij hebt haar en Mij belooft  trouw te blijven, haar lief te hebben vanuit de liefde die Ik jullie heb geven voor elkaar. Jij hebt haar en Mij belooft haar te onderhouden vanuit de voorziening die Ik je wil geven. Belooft haar te beschermen vanuit veiligheid die  je in Mijn hebt ontvangen.
Haar te behandelen als breekbaar porselein.
 
Hou van haar met heel je hart zoals Ik van haar hou.
 
Het is tijd zonen om op te staan in plaats die Ik jullie gegeven heb in Mijn kerk.
 
Het is tijd om op te staan om Mijn kerk gezond te maken. Op te staan in de bediening en taak die Ik je heb gegeven. Zonen die niet heersen maar dienen. Zonen die niet alleen gaan staan maar verbonden met het lichaam van Christus hun taak vervullen. Mannen die volop de ruimte geven aan Mijn dochters om binnen de veiligheid die jullie hen kunnen bieden te doen waarvoor ze geroepen zijn. Zodat ze kunnen zijn wie ze zijn, delend Mijn hart, zorgend voor de gewonden. Dochters die in gelijkwaardigheid naast jullie staan. Die gehoord worden, die richting kunnen geven.
Het lichaam van Christus verlangt naar zonen en dochters, die in hun bediening staan, apostels en aposteltressen, profeten en profetessen, leraar en leraressen,  herders en herderinnen, evangelisten  en evangelistes.
 
 
Mannen en vrouwen die samen optrekken dienend Mijn huis.
 
Zonen en  dochters die hun steden en dorpen dienen.
De schepping wacht op de openbaar wording van de zonen en dochters Gods.  Zonen en dochters die weten zoon of dochter te zijn van God de Vader, de schepper van hemel en aarde. Die weten dat ze autoriteit hebben over de machten van de duisternis. Zonen en dochters die erfgenaam zijn. Die zichzelf niet zoeken, of hun eigen belang.
Die gericht zijn op het grotere geheel van het vestigen van Mijn koninkrijk. Zonen en dochters die oog hebben van het belang van de eenling. Zonen en dochters die Mijn woord gedenken en daarin wandelen. Mijn verbond erkennen die  Ik met Mijn kinderen gesloten heb. Zonen en dochter die in genade en liefde de waarheid durven te spreken, Voor wie ja, ja is en nee, nee. Zonen het is tijd te geloven in Mijn plan met jullie, Mijn plan met Mijn kerk.
Het is tijd elkaar in eenheid te dienen, een eenheid die verbind, die vergeeft, die vasthoud aan de waarheid dat Jezus de weg de waarheid en het leven is. Een eenheid die mensen wil bevrijden uit de macht van de zonde.
De kerk meeneemt om haar taak te vervullen, in de zorg voor elkaar, en het bereiken van de verlorenen.
Die in afhankelijkheid van Mij erkend het niet in eigen kracht te kunnen en hoeven te doen, maar vanuit Mijn kracht, Mijn vergeving, Mijn genezing, Mijn bevrijding wandelen. Zonen die conflicten oplossen en des nood onrecht durven te lijden in het belang van het gehele huis. Dat jullie je uitstrekken een kerk te zijn waarin iedereen welkom is allemaal onderweg naar de gelijkvormigheid naar het beeld van Christus. Een plaats van bekering, een plaats voor jong en oud.
Ik verlang ernaar dat het lichaam van Christus elk moment van de dag kan zitten aan de maaltijd met Jezus, delend brood en wijn. Ik geloof in zo,n huis dat ondanks de geschiedenis, de dingen die fout zijn gegaan in deze tijd zonen en dochters op zijn gestaan en op zullen staan om te wandelen in Mijn plan.
 
Zonen sta op voor jullie land.
 
Hef je handen op tot Mij om kracht te ontvangen, zodat jij je weg in Mijn kracht kunt gaan.
 
Hef je handen op om Mijn liefde te ontvangen, Mijn goddelijke agape  liefde om uit te delen.
 
Hef je handen op om Mijn reinheid te ontvangen, zodat elke vrouw in reinheid kunt benaderen, en zij zich veilig voelen en zijn.  Zodat je in reinheid kunt wandelen en je gedachten en motieven zuiver zijn.
 
Hef je handen op om Mijn wijsheid te ontvangen, wijsheid in je gezin, op je werk, in het dienen van Mijn huis.
Wijsheid in je financiën, of de financiën waarvan je het beheer hebt toevertrouwd gekregen. Wees transparant, geef de overheid wat van de overheid is, steek je niet in schulden en hypotheken, maar durf Mij te geloven in Mijn voorziening voor jou. Die veel verder gaat dan de financiële systemen van de wereld, Mijn bronnen zijn bronnen van levend water, van een volk dat te eten kreeg in de woestijn, van een menigte die te eten kreeg van vijf broden en twee vissen.
 
Hef je  handen op zonen van God  juist in tijden van crises.  In tijden dat de dijken versterking nodig hebben zodat er geen overstroming komt. Wanneer er dreiging is en iemand doorgedraaid met een geweer om zich heen schiet.
Wanneer er paniek is omdat er een brand is of er een ongeluk gebeurd is. In dagen dat er ziekte is of er iemand sterft binnen je familie.
 
Hef je handen op en roep Mijn naam aan, de naam boven alle naam, de heer Jezus Christus. Roep Mijn naam aan zodat Ik kan regeren in de situaties, de trooster kan zijn, de geneesheer enz. Zodat ik je weg kan leiden hoe te handelen. Laat je in dit soort situaties je niet door je emoties leiden maar juist door Mij Heilige Geest. Weet dat Ik jou en je gezin nooit verlaten zal en een weg kan banen dwars door de ellende van het leven heen. Zoals Ik het volk Israel door de rode zee leidde, dwars door de woestijn om te komen bij het beloofde land.
 
Hef je handen zonen van God in de verwachting van de zoon des mensen, Jezus Christus die terug zal komen, en zijn volk tot zich zal nemen. Leef en werk in die verwachting.
 
Wees voor je land als een man als Daniel. Een Godvrezende man, die trouw bleef aan zijn geloof wat het hem ook zou kosten. Een man van gebed, die alle dingen bracht voor Mijn troon, bleef bidden en pleiten voor zijn volk.
Daniel die opviel in zijn wijsheid en daarom om raad werd gevraagd door de machthebbers van zijn tijd.
Een man die bleef wie hij was, en nooit zijn afkomst verloochende. Niet mee ging in de werelds dingen, maar zich bleef uitstreken naar de dag dat hij en zijn volk bevrijd zouden worden uit ballingschap. Wees als een man als koning David, die een vriend van Mij werd genoemd. Niet omdat hij geen fouten maakte maar omdat hij als hij overtuigd werd van zijn zonden zich bekeerde. Hij bleef niet in de zonde maar vroeg vergeving, had diep berouw van zijn zonde en de schade die hij daarmee anderen had aangedaan. David die wist wie Ik was, dat al wist als tiener toen hij tegenover Goliath stond, hem niet tegemoet trede met een zwaard maar in Mijn naam en autoriteit, staande op de belofte dat Ik Israel had gedaan om voor ze te strijden en hen de overwinning te geven als ze in Mij bleven.
 
Wees als de profeet Samuel voor je land, die zich uitstrekte naar wat Ik te zeggen had tot het volk. Welk boodschap hij mocht brengen.
 
Zonen
die zijn als geplante bomen
aan waterstromen die
hun vrucht zullen geven op
Mijn tijd.
 
Zonen
geheiligd in wat ze spreken,
in hoe ze handelen.
vergeven door het bloed van het lam.
 
Zonen
die sterke helden genoemd zullen worden
staan in de frontlijn om de tegenstander
te laten weten wie zei zijn in Christus.
 
Zonen vol vuur die als een schild zijn
rondom hun vrouw en kinderen.
 
Zonen
die hun helm op hebben door alles in gebed te brengen.
Die hun zwaars scherp houden
door het iedere keer weer te laten slijpen
omdat ze Mijn woord lezen en toepassen.
 
Als jij in Mij bent, ben Ik in jou dan zal je gezin veilig zijn, als de binnenstevesting van een stad.
Zelfs als ze een andere weg gaan, zal jou leven met Mij en jou gebeden als een schild rondom je gezin zijn, totdat ze    hun eigen schild kunnen ophouden, en met hun eigen zwaard het gevecht kunnen aangaan.
 
Als Jij in Mij bent zul je to zegen zijn van het lichaam van Christus  in de gaven van de Geest die Ik je heb gegeven, je talenten, en in wie je mag zijn een Man Gods die staat voor genade en waarheid.
Een man die geen geheimen heeft maar wanneer hij de fout in gaat in openheid dit durft te belijden en recht te zetten. Als jij in Mij bent zul je invloed hebben in je omgeving in je land. Zullen jullie als een leger op staan tegen de vijand. Zullen jullie dingen kunnen veranderen door te wandelen met Mij. Zullen jullie getuigen zijn van het evangelie van Jezus Christus. En mag je verwachten dat wonderen en tekenen jullie zullen volgen. Zonen van de allerhoogste God sta op!
 
 
myShepherd Theunus Herder Jan. 2012                      
Date / Time
 
Hoofd menu
· Links
· HOME
» Preken
» blog
Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:


Vergeet me niet

[ ]
Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven en een email ontvangen zodra er wijzigingen zijn in de website?

Meld u HIER aan en laat uw email achter.
herder
Film Menu